Cổ phần & cổ phiếu

Cổ phần là một đơn vị tính toán tiền vốn, do vậy giá trị danh định (nominal value) của nó là một hằng số nào đó (tùy từng công ty quy định). Chẳng hạn công ty A có vốn điều lệ là 1 triệu đô la Mỹ, chia thành 100.000 cổ phần thì giá trị một cổ phần là 10 đô la Mỹ. Còn cổ phiếu là một dạng chứng thư chứng nhận quyền sở hữu một hay nhiều cổ phần, nên mệnh giá của nó = giá trị danh định của nó = giá trị danh định của 1 cổ phần x số lượng cổ phần mà nó thể hiện. Theo giá trị thì thông thường các công ty chỉ phát hành một số loại cổ phiếu nhất dịnh, ví dụ ở đây là các loại 10 USD, 100 USD, 1.000 USD v.v. Như vậy khi ai đó góp phần vốn có giá trị danh định bằng 150 USD (có thể là góp vốn ban đầu hay mua bán trên thị trường chứng khoán, tất nhiên giá thị trường của nó có thể là một con số khác với giá trị danh định) thì người này có thể nhận 1 cổ phiếu loại 100 USD + 5 cổ phiếu loại 10 USD hay 15 cổ phiếu loại 10 USD. Tóm lại, giá trị ghi trên các loại cổ phiếu của công ty A có thể khác nhau, nhưng giá trị bằng tiền của một cổ phần của công ty này thì luôn bằng nhau.

Trên thực tế, ý nghĩa của cổ phần đó là: nó là phần góp vốn tối thiểu của cổ đông vào công ty, cổ đông có thể sở hữu một cổ phần hoặc bội số của một cổ phần, chẳng hạn như: mỗi cổ phần có giá trị là 10 đô la Mỹ thì cũng có nghĩa là phần góp vốn của một cổ đông vào công ty phải là bội số của 10 đô la, tức là 10 đô la hoặc là 20 đô la, 30 đô la, 40 đô la, 50 đô la,.v.v….

Advertisements